top of page

Executive Team 2020-2021

F52D46D5-69C1-4F2C-8CEA-7BE46CE7FA3B.jpe

Mike N. Lafalaise

Chair

Kimberly Richard

President

Nada Kharrague

Senior VP

Abinave Gunanayagam

VP Finance